Spring naar content

2 juni: GOO Bestuurderssessie

Op woensdag 2 juni organiseert het Gelders Ondergrond Overleg een inspirerende en interactieve online bijeenkomst voor bestuurders van Gelderse gemeenten, provincie en waterschappen in Gelderland.

Belang van bodem en ondergrond bij grote ruimtelijke opgaven

Het doel van de bijeenkomst is om bestuurders inzicht te bieden in het belang van bodem en ondergrond bij grote ruimtelijke opgaven. Het is een informele bijeenkomst. Het bieden van perspectief en inspiratie in de wijze waarop de Gelderse overheden kunnen samenwerken staat centraal. Om samen, met inzet van kennisinstituten, in de regio de kennis op te bouwen die nodig is om de kansen en randvoorwaarden vanuit bodem en ondergrond bij de grote ruimtelijke opgaven te betrekken en de nieuwe gemeentelijke ‘bodemtaken’ (onder de Omgevingswet) op te pakken.

Kennis ontwikkelen en delen

De online bestuurdersbijeenkomst wordt georganiseerd door het Gelders Ondergrond Overleg (GOO). In het GOO werken Gelderse overheden samen aan kennisdeling en ontwikkeling van gezamenlijke instrumenten voor integratie van bodem en ondergrond in de grote ruimtelijke opgaven. De leden van de stuurgroep van het GOO, gedeputeerde Jan van der Meer, burgemeester Carol van Eert en wethouder Paul Hofman, hebben het GOO gevraagd om de bijeenkomst te organiseren.

Programma

Het programma van de online bijeenkomst op 2 juni start om 15 uur. Na de opening door Annelies de Graaf, dagvoorzitter en coördinator van het GOO, is er een mini-masterclass ‘Bodem en ondergrond’ door Saskia Visser van de WUR. Daarna gaat de heer Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Gemeente Heerenveen, in op het actuele thema
‘Overdracht van bodemtaken onder de Omgevingswet, kennis en samenwerking’. Na een korte pauze gaan de bestuurders met elkaar (in deelsessies) in gesprek over bodem en ondergrond bij grote ruimtelijke opgaven. In elke deelsessie is er een korte kick-off, waarin thema’s als klimaatadaptatie, landbouw, gebiedsontwikkeling, energietransitie, nieuwe gemeentelijke bevoegdheden voor bodemverontreiniging en circulaire economie centraal staan. De GOO-stuurgroepleden, Tjeerd van der Zwan en Jan Jacob van Dijk (oud gedeputeerde van Provincie Gelderland en trekker van het Nationaal Programma Landbouwbodems) verzorgen de kick-offs. De bijeenkomst wordt afgesloten met een ronde tafel gesprek, met Jan van der Meer, Carol van Eert, Paul Hofman, Tjeerd van der Zwan en Jan Jacob van Dijk. Aan de hand van de reflecties, vragen en suggesties uit de deelsessies gaan zij in gesprek.

Alle colleges van de Gelderse gemeenten en de waterschappen hebben op 8 april een vooraankondiging en op 4 mei een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen.

Lees ook het interview ‘Bodembeheer hoort op de bestuurstafel’ met Tjeerd van der Zwan (VNG magazine)