Bodemverontreiniging melden

Mogelijk voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of Milieuklacht Gelderland.

Wanneer moet u een melding doen?

U moet een melding bij de gemeente of Milieuklacht Gelderland doen als:

  • de bodem of grond van een locatie mogelijk verontreinigd is;
  • er een bodemverontreiniging is aangetoond;
  • er bodem of grond verwijderd of gesaneerd moet worden;
  • u zaken gaat doen (of laat doen) die de bodem kunnen vervuilen of aantasten.

Hergebruik grond

Wilt u afgegraven grond hergebruiken? Dan zijn hier regels voor. Het kan zijn dat u de grond moet saneren of toch moet verwijderen. Ook dan heeft u te maken met regels. Lees meer op de pagina over hergebruik van grond.

Melden bij Milieuklacht Gelderland

Is er sprake van een bodemverontreiniging van meer dan 25 m³, boven interventiewaarde, die vóór 1987 is veroorzaakt? U bent dan verplicht de verontreiniging en de eventuele sanering te melden bij Milieuklacht Gelderland.

Melden bij de gemeente

Een bodemverontreiniging of sanering van maximaal 25 m³ moet u melden bij uw gemeente. Dat geldt ook voor een verontreiniging van na 1987. Deze melding kunt u het beste minimaal twee weken vóór aanvang van de werkzaamheden doen. Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

  • onderliggend(e) bodemonderzoek(en);
  • de kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour;
  • een plan van aanpak als u gaat saneren (saneringsplan).

Wat gebeurt er na de melding?

Na de melding wordt onderzocht wat u met de grond of bodem moet doen en of u mag gaan starten met de werkzaamheden. U hoort dit uiterlijk binnen vijf weken. Soms gaat het om maatwerk en kan het vijftien weken duren voor u mag starten met het saneringsplan.

Als u toestemming krijgt om te graven, is het belangrijk om ook de start van de werkzaamheden te melden bij uw gemeente.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website Bodem+.

Gerelateerd

Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige...

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden bij ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden. Hoe werkt een procedure?...

Archeologie en cultureel erfgoed

Als u een activiteit gaat uitvoeren waarbij de grond bewerkt of verstoord wordt, kunt u te maken krijgen met archeologie....

Hergebruik grond en bouwstoffen

In verband met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, kan de wet- en regelgeving gewijzigd zijn....