Home

“We krijgen hierdoor meer zicht op regel mijdende bedrijven”

12 september 2019

 

 

 

 

 


Anne-Hester Hettema studeerde af in het strafrecht en was een periode werkzaam als juriste. Ze sloeg een andere weg in en werkt tegenwoordig als agrarisch toezichthouder bij Omgevingsdienst de Vallei. Sinds kort werkt ze samen met het I-GO team aan informatiegestuurd toezicht. Wat gebeurt er binnen de pilot informatiegestuurd toezicht?

Rol binnen I-GO
“Vanuit mijn kennis van de agrarische sector en ervaring met ketentoezicht, werken we aan een pilot informatiegestuurd toezicht bij veehouderijen. Het is mijn doel om een bijdrage te leveren aan het bundelen van gegevens over veehouderijen in één systeem. Met het bundelen van die gegevens hopen we betere analyses te kunnen maken van veehouderijen. Zo krijgen we meer zicht op de zogenaamde ‘regel mijdende’ bedrijven. Die bedrijven aanpakken zorgt voor de grootste winst voor de directe leefomgeving en het milieu. Het gevolg van deze manier van werken is wel dat de handhaving meer tijd in beslag gaat nemen. Dit komt omdat handhavers hierdoor meer bij bedrijven gaan komen waar echt wat aan de hand is. Het zal het spanningsveld kwaliteit/kwantiteit verder op scherp stellen. Voor de hoofden handhaving wordt dit een uitdaging richting het bestuur. En wat voor de hoofden ook belangrijk is: wat gaat dit betekenen voor de werklast van de handhavers? Verder kijk ik hoe de gebundelde gegevens in de I-GO database en de I-GO Viewer gebruikt kunnen worden door de handhavers bij de voorbereiding van een controle. Op dit moment verzamelen we onze gegevens op veel verschillende plekken. Hoe mooi zou het zijn als we die met één druk op de knop uit de viewer kunnen halen!” 

Ervaring vanuit het team Ketentoezicht
“Om mijn kennis in dit werk te verbreden heb ik van mijn manager en het team Ketentoezicht de kans gekregen om vanaf begin 2019 twee dagen per week met ketentoezicht mee te draaien. Op die manier heb ik meer zicht gekregen op de werkwijze van het team en hoe zij analyses maken. Deze kennis probeer ik in te zetten voor onze eigen organisatie. Vanwege de ervaring die ik bij ketentoezicht op heb gedaan, werd aan mij gedacht bij de start van de pilot informatiegestuurd toezicht. Door deze ervaring kan ik een betekenisvolle bijdrage leveren aan dit project.”

Wat levert het op?
“Het zou mooi zijn als deze pilot vanuit handhaving, met kennis van Ketentoezicht en I-GO, ertoe leidt dat we niet meer alleen de beschikking hebben over statische gegevens om analyses te maken. Juist het toevoegen van dynamische gegevens maken analyses actueel. Op die manier kan er ook sneller gereageerd worden als er vermoedens van (grove) misstanden zijn. Zo worden we meer een proactieve dan een reactieve organisatie. En hopelijk leidt dat tot minder (langdurige) overlast in de regio door sommige bedrijven. Want dat is waar we het uiteindelijk voor doen.”

Hoe is het project informatiegestuurd toezicht ontstaan?
Informatiegestuurd handhaven is één van de thema’s uit de Visie Gelders Stelsel 2019-2022. Binnen deze thema’s werken de omgevingsdiensten intensief samen. Voor het informatiegestuurd handhaven is een stuurgroep samengesteld met enkele hoofden handhaving. In het directeurenoverleg hebben zij voorgelegd om enkele pilots uit te voeren en op basis van de resultaten daarvan een visie over informatiegestuurd handhaven uit te werken. Een van deze pilots is de pilot ‘informatiegestuurd toezicht bij veehouderijen’.

Voor de veehouderijen was in 2018 al een brancheplan gemaakt. In de pilot wordt de (in 2018 gemaakte) analyse van de branche uitgebreid met externe bronnen én vertaald in een continu zo actueel mogelijk dashboard. Dit dashboard met informatie over alle veehouderijen in de provincie, dat inzicht geeft in de kans op overtredingen en risico’s op inrichtingniveau, wordt aan de omgevingsdiensten opgeleverd als voorstel (topX). Het feitelijk prioriteren (welke bedrijven, welke frequentie, welk type toezicht) blijft een keuze van de omgevingsdienst en haar opdrachtgevers.