Home

Programmaplan 2018-2021: I-GO als essentiële schakel

13 juli 2018

In 2015 gaven de Gelderse omgevingsdiensten het startschot voor de bouw van I-GO. Inmiddels is de eerste ontwikkelperiode achter de rug. Er staat een stevige informatievoorziening die steeds meer voordeel oplevert voor omgevingsdiensten. I-GO-stuurgroeplid Henk-Jan Baakman schetst de plannen tot en met 2021.

In drie jaar tijd is I-GO van wens uitgegroeid tot werkelijkheid. “Wat we van plan waren – het bouwen van een uniforme database – is gelukt”, zegt Henk-Jan Baakman, directeur van Omgevingsdienst De Vallei. “We hebben nu een goed bruikbare Kernregistratie met een hoog kwaliteitsniveau. Inmiddels kunnen we hier ook analyses mee doen en groeit de bruikbaarheid als instrument voor ketentoezicht. De meerwaarde van I-GO begint dus duidelijk zichtbaar te worden.”

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De komende paar jaar werkt I-GO verder vanuit die basis, met als doel om kwaliteit en nut van de informatievoorziening nog beter te laten aansluiten op de wensen van de gebruikers. Er staan vier duidelijke ambities op de rol. In de eerste plaats ligt de focus op de voorbereiding op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. “Onder de nieuwe wet is het uitgangspunt dat alle partijen dezelfde informatiepositie hebben. Iedereen moet op een gemakkelijke manier toegang hebben tot de essentiële informatie over bijvoorbeeld vergunningen. Via I-GO kan dat relatief eenvoudig, omdat we een kwalitatief goede en gestandaardiseerde gegevensset hebben.”

Optimaal gebruik van gegevens
In de tweede plaats zet I-GO in op een optimaal gebruik van de gegevens. “Dat doen we bijvoorbeeld al door het beschikbaar stellen van diverse kaartlagen. Daarmee kunnen vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en opdrachtgevers op een heel gemakkelijke manier inzicht krijgen in onze gegevens. We werken ook aan andere instrumenten, zoals een realtime risicoanalyse: door slimme analyse van data kun je snel inzichtelijk krijgen welke bedrijven het prima doen en welke bedrijven in de risicozone zitten. Zo weet je op welke plekken je toezicht moet houden en kun je toezichthouders gericht inzetten.”

Gegevensknooppunt
I-GO groeit ook door in haar rol als gegevensknooppunt voor allerlei partijen. Tot nu toe bevat de informatievoorziening alleen gegevens van omgevingsdiensten. Een uitbreiding met informatie van bijvoorbeeld provincie, veiligheidsregio’s en waterschappen ligt voor de hand. Ook bedrijven zullen in de toekomst gegevens kunnen aanleveren: “We werken aan een portaal waarin ondernemers wettelijk verplichte informatie zoals certificaten of energiemaatregelen kunnen invoeren. Ondernemers kunnen op die manier zelf hun gegevens beheren, en omgevingsdiensten zien meteen welke bedrijven serieus werk maken van hun dossiers en welke om aandacht vragen.”

Makelaarsfunctie
In de laatste plaats is I-GO ook een steeds belangrijkere speler als ‘makelaar’ van gegevens. Nu al leveren de Gelderse omgevingsdiensten hun gegevens voor Inspectieview aan via I-GO. De komende jaren zal dit ook voor andere landelijke databases gaan gebeuren. “Op dit moment voeren medewerkers van omgevingsdiensten nog regelmatig gegevens in zulke landelijke databases in. Vaak is dat dubbelop omdat deze data ook al in hun eigen zaaksystemen staan. Met I-GO willen we dat veranderen. Je vult alles gewoon in je VTH-systeem in en I-GO brengt dat via een koppeling naar landelijke databases. Denk bijvoorbeeld aan gegevens van IPPC-inrichtingen en data rond de Web-BVB, WKOTool en de RRGS.”

I-GO als trendwatcher
Als we vooruitkijken naar de periode ná 2021, ziet Henk-Jan nog een andere rol voor I-GO: “Met de komst van de Omgevingswet zal er veel meer nadruk komen te liggen op monitoring van de kwaliteit van de leefomgeving: wat zijn de trends, wat gebeurt er in een bepaald gebied, en wat betekent dat voor ons beleid? I-GO kan daar een grote rol in spelen omdat we een steeds completer beeld hebben van Gelderland. Hoe meer partijen aansluiten, hoe beter I-GO hiervoor bruikbaar is. En het mooie is dat we dit doen zonder de autonomie van de afzonderlijke diensten aan te tasten. Iedereen kan zijn eigen systemen blijven gebruiken, maar tegelijk kunnen we de gezamenlijke data benutten om zaken beter inzichtelijk te maken.”

Het programmaplan 2018-2021 van I-GO wordt in juli en augustus in de MT’s van de omgevingsdiensten besproken. In september behandelt het Directeurenoverleg en het overleg van AB-voorzitters het plan. Wil je meer informatie? Stuur dan een email naar igo@gelderseomgevingsdiensten.nl.