Home

Programmaplan 2018-2021: de ambities

18 september 2018

Het huidige Programmaplan I-GO 2015-2018 loopt ten einde. Met het opleveren van de documentenvoorziening zijn alle opgaven uit 2015 gerealiseerd. Maar er is nog geen einde aan de ontwikkeling van de destijds benoemde informatievoorziening ‘in het midden’.

I-GO houdt de kwaliteit van gegevens op niveau, biedt inzicht in ruimtelijke informatie én vormt een gedegen basis om innovaties te realiseren. We gaan slim met data om. Door te stapelen en informatie bij elkaar te brengen kunnen we analyseren, verklaren en prioriteren. Ook de maatschappij verwacht tegenwoordig dat informatie gedeeld wordt. Zeker als het om informatie gaat die te maken heeft met besluitvorming. Zo ontstaat er een gelijke informatiepositie.

Gelijke informatiepositie: een enorme opgave
Burgers en bedrijven verwachten dat we slim omgaan met informatie. Informatie moet kloppen. Eenmalig aanleveren en opslaan, meervoudig gebruik. Transparant in openbare informatie, zorgvuldig met vertrouwelijke informatie. Veilig ontsloten met oog voor privacy. Snel raadpleegbaar én waardeverhogend door informatie te combineren. In de Omgevingswet staat ruimtelijke informatie dan ook centraal: voor overheid, burger en bedrijfsleven een gelijke informatiepositie. Doordat de gezamenlijke overheden over een gigantische hoeveelheid informatie beschikken is dit een enorme opgave. Met I-GO anticiperen de Gelderse overheden op de komst van de Omgevingswet: de kwaliteit van gegevens wordt vergroot, gegevens en documenten worden toegankelijk en landelijke registraties worden efficiënt met actuele data gevuld.

Programmadoelen
Vanuit de bestuurlijke ambitie -een gezonde, veilige en schone leefomgeving en betrouwbare en integere partner zijn- zijn vier opgaven geformuleerd. Deze opgaven zijn in het Programmaplan 2018-2021 vertaald naar programmadoelen. De vier opgaven zijn:

  • Weten wat speelt door de bedrijven in je gebied te kennen en gebruik te maken van informatie van derden.
  • Kwaliteit van gegevens op niveau brengen en houden: basis voor programmering en taakuitvoering, een betrouwbare overheid.
  • Professionele en betrouwbare ketenpartner: inzicht bieden aan ketenpartners in voortgang, procesinformatie en inhoudelijke informatie.
  • Efficiënte processen, lage kentallen, inzet leveren waar de grootste (maatschappelijke) effecten te realiseren zijn.

Om deze doelen te realiseren vinden gesprekken met de provincie Gelderland plaats om als partner aan te sluiten. De provincie beschikt namelijk over veel objectgegevens waar de omgevingsdiensten ook komen, onder meer in het kader van de Wet natuurbescherming en zwemwaterwetgeving.

In het directeurenoverleg in oktober wordt een voorstel besproken voor de doorontwikkeling van I-GO. Dit voorstel is voor de bestuurlijk voorzitters van de omgevingsdiensten. Besluitvorming hierover vindt waarschijnlijk in november plaats.