Home

‘Koppeling met IVM biedt nieuwe kansen’

14 oktober 2017

Sinds twee maanden is Linda Migchelbrink teamlid van I-GO. Daarnaast werkt ze als projectleider binnen de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ze heeft onder meer de Kernregistratie milieu-inrichtingen op haar bord, een thema dat ze ook bij I-GO oppakt. Wat zijn haar ervaringen met I-GO?

In je functie als projectleider heb je ervaring opgedaan met het verbeteren van het gegevensbeheer van milieu-inrichtingen. Welke aanpak heb je gevolgd?
‘Net als de andere omgevingsdiensten werken we binnen ODRA samen met diverse partners die tot voor kort elk hun eigen VTH-systemen hadden. De afgelopen jaren hebben we toegewerkt naar één centraal registratiesysteem binnen de ODRA. Om eenduidigheid te krijgen, is tussen verschillende OD’s afgesproken dat we de wijze van registreren aanhouden die ook binnen Inspectieview Milieu en daarmee binnen I-GO gebruikt wordt. Op die manier registreer je objecten allemaal hetzelfde en voldoe je aan de landelijke standaarden.’

Waar liep je tijdens dat project tegen aan?
‘Tijdens het samenvoegen van gegevens van de verschillende partijen stuit je natuurlijk op inconsistenties. Het vraagt veel werk om onduidelijkheden eruit te halen en ontbrekende gegevens aan te vullen. Inmiddels zijn we aardig ver, maar we hebben nog wel wat slagen te maken. De doelstelling van I-GO is dat 90% van de gegevens aan de eisen voldoet. Wij zitten daar net onder. Je merkt dat je in de laatste fase relatief de minste vooruitgang boekt, maar het is wel nodig om op het juiste niveau te komen.’

Welke meerwaarde heeft I-GO voor jouw omgevingsdienst?
‘De ODRA heeft zelf de stap gezet om te werken aan een kwaliteitsverbetering van gegevens, maar I-GO is wel een aanjager geweest om nog kritischer te zijn op gegevens. Daarnaast zie ik dat I-GO helpend is in de samenwerking tussen omgevingsdiensten. Je kunt gemakkelijker vergelijkingen maken tussen bedrijven van een bepaald type binnen jouw regio en die van een ander. Voorheen vergeleek je dan mogelijk appels met peren, nu is dat niet meer zo. Dat is echt een meerwaarde. I-GO maakt het voor VTH’ers op termijn ook mogelijk om gemakkelijker inzage te hebben in de gegevens van bedrijven die over de grenzen van verschillende OD’s werken.’

Je bent nu twee maanden aan de slag bij I-GO. Wat is je focus?
‘Ik richt me vooral op de voortgang in het actualiseren en verbeteren van gegevens. De afgelopen maanden hebben we bijvoorbeeld de koppeling gemaakt met het Handelsregister waardoor je nog meer inzicht krijgt in de activiteiten van bedrijven, zoals een automatische melding van een nieuwe vestiging of een uitschrijving. Die signalen kunnen voor toezichthouders van belang zijn. De hoofdmoot is toch wel de kwaliteitstoetsing: hoe zorgen we dat de inrichtingenbestanden en gegevens van de diverse OD’s aan de eisen voldoen?

Op welke punten valt er volgens jou nog winst te behalen met I-GO?
‘I-GO is het portaal dat gegevens aanlevert aan Inspectieview Milieu (IVM). Andersom kunnen we straks ook gegevens inzien van andere partijen die aanleveren bij IVM. Dat vind ik een interessant gegeven. Neem bijvoorbeeld de NVWA: ook zij voeren controles uit bij horecaondernemingen. Als je ziet dat zij een positief oordeel hebben over de keuken kun je je afvragen of jij nog energie moet stoppen in een eigen controle, of dat je de focus richt op bedrijven die slechter scoren. Voorheen had je geen inzicht in zulke gegevens. Daar zie ik nog wel kansen liggen.’