Home

I-GO projecten in 2019 

29 november 2018

Eind dit jaar worden de projecten voor 2019 door de Informatiemanagers verzameld en geprioriteerd. De projecten met de grootste prioriteit komen in het jaarplan 2019.

Hieronder blikken we vooruit op enkele mogelijke projecten:

  • De uitbreiding van het aantal omgevingsdiensten dat documenten via de documentenvoorziening beschikbaar stelt.
  • De realisatie van een voorziening om een provinciebreed overzicht van veehouderijgegevens te krijgen. Dit is inclusief de mogelijkheid om deze gegevens te exporteren naar bereken- en analysemodellen zoals V-stacks, ISL3a en Aerius.
  • Het samenvoegen van de risicoanalyses (die nu nog per omgevingsdienst worden uitgevoerd) tot één intelligente en continu actuele risicoanalyse. Deze analyse houdt ook rekening met onder meer omgevingsfactoren (ligging van de objecten) en signalen over naleefgedrag van andere overheden.
  • Aansluiting op het landelijke register Externe Veiligheid. Dit register gaat de RRGS vervangen. De gegevens die in het register worden opgenomen, komen voor een groot deel uit de database van I-GO. Daardoor hoeven veel gegevens niet meer dubbel geregistreerd te worden.
  • Met de provincie Gelderland de database met object- en zaakgegevens nog vollediger maken. Hiervoor kijken we naar objecten en zaken waarvoor de provincie vergunningen verleent, meldingen ontvangt en/of toezicht houdt. Bijvoorbeeld: veehouderijen in het kader van de Wet natuurbescherming. Maar ook zwembaden in het kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Dit maakt de database nog waardevoller voor bijvoorbeeld risicoanalyse en de voorbereiding van toezicht.

Samen met de Taskforce Omgevingswet kijken naar mogelijkheden om de informatie (die we als Gelderse diensten beschikbaar hebben) goed onder de aandacht te brengen van onze gemeenten. Zij kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van omgevingsvisies. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van ‘gebiedsprofielen’. De verdere uitwerking daarvan, samen met onze gemeenten, staat ook voor 2019 gepland.