Home

I-GO en de gegevens van veehouderijen

20 december 2017

Gegevens over veehouderijen worden door een groot aantal partijen en met diverse doelen geregistreerd. In een I-GO Lab hebben we nagedacht over de vraag hoe we slimmer gebruik kunnen maken van elkaars registratie. Het doel: de kwaliteit van de gegevens verhogen, zodat processen effectiever worden.

Veehouderijen zien geregeld overheden op bezoek komen. Gemeenten en omgevingsdiensten komen langs voor de VTH-taken van met name milieu en bouwen, de provincie voor de VTH-taak Wet natuurbescherming, de waterschappen voor de directe lozingen, de NVWA voor het toezicht op de Warenwet en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) o.a. ter voorkoming en bestrijding van dierziekten. Ieder van deze organisaties houdt een eigen set aan gegevens bij.
Door een betere uitwisseling van deze gegevens kunnen we de administratieve last voor veehouderijen verlichten. We hoeven dan minder vaak dezelfde gegevens op te vragen. Bovendien kunnen we onze primaire taken dan beter uitvoeren: we kunnen bijvoorbeeld beter prioriteren naar welke bedrijven we wel/niet moeten gaan om toezicht te houden.

Uitvraag aan RVO
In het I-GO Lab op 21 september jl. hebben we met diverse partijen gesproken over de wensen en mogelijkheden voor een betere uitwisseling van deze gegevens. Voor de Gelderse Omgevingsdiensten bleken vooral de gegevens van RVO erg waardevol. Een deel van deze gegevens kan RVO onder voorwaarden beschikbaar stellen. Door I-GO, de provincie en de betrokken VTH-medewerkers van de omgevingsdiensten wordt een uitvraag aan RVO voorbereid. Het doel is dat we deze gegevens periodiek ontvangen voor ons primaire proces.