Home

‘De basis van I-GO staat, nu is de gebruiker aan de beurt’

20 december 2017

Het einde van het jaar is in zicht. Met programmamanager John Rayer maken we de balans op. ‘Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in een kwalitatief goede set kerngegevens. Komend jaar focussen we op het gebruik daarvan: wat kunnen vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (VTH’ers) er nu mee?’

Gegevens en nog eens gegevens: de afgelopen maanden zijn er voor I-GO heel wat cijfers en letters ingetikt door de omgevingsdiensten. Veel handwerk ging er zitten in het opvragen, opzoeken en invoeren van gegevens. Maar daardoor staan we nu wel waar we staan, zegt John: ‘We hebben in 2017 met I-GO een enorme groei doorgemaakt als het gaat om het aantal objecten. De credits daarvoor gaan vooral naar de verschillende diensten, die daar hard aan gewerkt hebben. Inmiddels leveren ze elke maand gegevens van zo’n 55.000 objecten, bijna 100.000 zaken en meer dan 200.000 documenten aan bij I-GO.’

Waardevolle database
Niet alleen het aantal objecten, ook de kwaliteit van gegevens van objecten is sterk toegenomen. Alle gegevens gaan door de ‘wasstraat’: een aantal kwaliteitstoetsen waardoor onjuiste en ontbrekende gegevens er steevast uitgevist worden. De uitbreiding van het aantal toetsen in het afgelopen jaar maakt dat de database steeds meer waarde krijgt. ‘Met name de nieuw ingevoerde vergelijking met de landelijke basisregistraties, zoals het Handelsregister, is heel relevant. Daardoor hebben we de gegevens naar een hoger niveau getild.’

Uitwisseling met ketenpartners
De database in zijn huidige vorm blijkt al een goed uitgangspunt voor de uitwisseling van gegevens met ketenpartners. ‘Inmiddels worden gegevens vanuit I-GO dagelijks beschikbaar gesteld aan de landelijke voorziening Inspectieview Milieu. Via deze voorziening is voor allerlei inspectie-organisaties – zoals de waterschappen, de NVWA en de omgevingsdiensten zelf – inzichtelijk bij welke bedrijven controles hebben plaatsgevonden en wat de bevindingen zijn.’

Sterke informatiepositie
De gegevens uit I-GO zijn ook gemakkelijk in te zien via de geo-viewer, de online tool die dit jaar uitgerold is. Daarop kun je via een kaart naar inrichtingen zoeken. ‘Die tool is niet alleen beschikbaar voor opdrachtgevers en ketenpartners, maar ook voor burgers en bedrijven. Daarmee wordt ook hun informatiepositie versterkt, in lijn met de ambities van de Omgevingswet.’

Sparren met omgevingsdiensten
De betrokkenheid van omgevingsdiensten bij de ontwikkeling van I-GO is groot, merkt John uit reacties tijdens de I-GO Labs die door heel Gelderland plaatsvinden. Het team gaat deze brainstorms in 2018 zeker voortzetten, als het gebruik van I-GO meer centraal komt te staan. ‘Komend jaar willen we verder in gesprek met de diensten over I-GO. Hoe kunnen we de gegevensset verder uitbreiden, de kwaliteit verbeteren en de bruikbaarheid vergroten, bijvoorbeeld door het maken van overzichtelijke rapportages?’

Centrale documentenvoorziening
Een mijlpaal in 2018 zal release D zijn: de realisatie van een centrale documentenvoorziening. Nu kun je bij I-GO alleen terecht voor de gegevens van inrichtingen. Met release D wordt het mogelijk om ook de documenten in te zien die bij een inrichting horen, zoals een vergunning of een controlerapport. ‘Dat zal voor de VTH’er echt een grote sprong vooruit zijn. Die hoeft straks geen documenten meer op te vragen, maar kan via een portaal rechtstreeks inzicht krijgen in de benodigde stukken.’

Stelselfunctionaliteit
I-GO leidt ook tot nieuwe functionaliteit: ‘Nu nog maken omgevingsdiensten elk voor zich rapportages en risicoanalyses’, zegt John. ‘Op termijn kun je dat via I-GO natuurlijk voor het stelsel als geheel gaan doen. Daarmee neem je mensen veel werk uit handen en haal je het beste uit de gezamenlijke gegevens. Hier gaan we – in intensief overleg met de informatiemanagers en gebruikers van de verschillende diensten – aan verder werken.’

Goede infrastructuur
Resumerend ziet John dat het Gelders stelsel met I-GO in vergelijking met andere regio’s al een heel goede basis heeft gelegd voor de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). ‘Over de invoering van het DSO is nog veel onduidelijkheid. Maar I-GO geeft ons een infrastructuur die het mogelijk maakt om flexibel in te springen op de vragen die naar boven zullen komen bij de implementatie van het DSO.’